system-prosumencki-dla-przedsiebiorstw

System prosumencki dla przedsiębiorstw

Dnia 25 czerwca 2019 roku przyjęto tzw. system prosumencki, wcześniej wskazany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. System rozszerza nadanie statusu prosumenta również podmiot z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, obecnie Ministerstwa Rozwoju, w 2018 r. w Polsce powstało około 28 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a łączna ich moc wynosiła szacunkowo około 173 MW. Rząd uruchomił program Energia Plus, aby przyczynić się do wzrostu znaczenia fotowoltaiki w ramach promowania odnawialnych źródeł energii (OZE). Przedsiębiorcy mogą zacząć produkować energię na własne potrzeby i rozliczać się w systemie korzystnych dla nich upustów z zakładami energetycznymi. Rozszerzenie katalogu prosumentów na małe i średnie firmy stanowiło istotny zwrot w stronę rozwoju małej przedsiębiorczości, szczególnie narażonej na systematyczne wzrosty cen energii elektrycznej.

W projekcie Komitetu Stałego Rady Ministrów uwzględniono zarazem poprawkę zgłoszoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Pozwala ona tworzyć tzw. spółdzielnie energetyczne mogące korzystać z prosumenckich zasad w zakresie rozliczeń energii elektrycznej dzięki opustom cenowym. Przedstawiciele polskiego rządu liczą, że przeprowadzone zmiany istotnie przyczynią się do wzrostu zainteresowania fotowoltaiką zarówno przez pojedyncze osoby, jak i licznych przedsiębiorców. Projekt służy ponadto długoterminowemu zmniejszeniu emisyjności polskiego sektora energetycznego, co jest jednym z wymogów narzuconych przez ustawodawstwo Unii Europejskiej.

Założenia programu Energia Plus

Opusty

Pod tym pojęciem funkcjonuje bezgotówkowa forma rozliczania wyprodukowanej przez prosumenta w instalacji fotowoltaicznej energii elektrycznej. Rozliczenie opustowe jest regulowane na mocy umowy prosumenta ze sprzedawcą energii. Najczęściej przyjmuje się tutaj roczne okresy umowne, choć strony mają możliwość zmiany takiego okresu.

Na opusty mogą liczyć posiadacze mikroinstalacji o mocy maksymalnej do 50 kW. Posiadacze instalacji o mocy do 10 kW oddają do sieci nadwyżki wyprodukowanej energii i odbierają ją w stosunku 1 do 0,8. W przypadku posiadaczy instalacji do 50 kW stosunek ten wynosi natomiast 1 do 0,7.

Po wejściu w życie ustawy prosumenci uzyskają szansę przenoszenia tak uzyskanej nadwyżki energii na kolejne okresy rozliczeniowe.

Comments are closed.